Python Embedding

[python embed_python = ‘hello.py’]